Listy projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG dla VII Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

Projekty mają charakter strategiczny dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia kwalifikują się do wsparcia jako indywidualne projekty kluczowe w ramach 7. osi
priorytetowej. Ich wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na osiągnięcie celów 7. osi priorytetowej, a tym samym celów Programu Innowacyjna Gospodarka. Ponadto projekty są zgodne z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia - Celem 1.
Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładająca wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego . Poprzez stworzenie
usług e-Government projekty realizują Wytyczną 1.3.4. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz Wytyczną 1.2.3. Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, a także Wytyczną 9. Zintegrowanego Pakietu Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia
rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego . Projekty są zgodne z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych.

Osoba publikująca: Robert Bąbik, liczba wejść: 4664