FAQ

4. Czy możliwa jest zmiana / zwiększenie kwoty dofinansowania projektu znajdującego się na liście projektów indywidualnych?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanowiskiem MRR, zwiększenie kwoty dofinansowania (w ramach dostępnej alokacji) możliwe jest w przypadku projektów spełniających następujące warunki:

  • podpisana została umowa o dofinansowanie, realizacja projektu została rozpoczęta, a faktyczne koszty realizacji przewyższają koszty ujęte w załącznikach do umowy o dofinansowanie,
  • zmiana kwoty dofinansowania poparta jest dokładną i realistyczną kalkulacją kosztów przygotowania lub realizacji projektu (kalkulacje oceniane będą indywidualnie),
  • zmiana kwot dofinansowania dotyczy jedynie wydatków, na które konieczne jest zagwarantowanie środków w ciągu 1 roku od podpisania aneksu do umowy.

Zmiany w zakresie kwoty dofinansowania dokonywane są w drodze aneksu do umowy.

Podstawa

Pismo Pana Jarosława Pawłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nr DKI-IX-9231-10-IWS/09/69719/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 

 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 4310