FAQ

3. Czy możliwe jest zwiększenie limitu środków przeznaczonych na realizację projektu?

Odpowiedź

Instytucja Zarządzająca zaproponowała następujące rozwiązanie:

 1. Zwiększenie kwoty dofinansowania (w ramach dostępnej alokacji) w przypadku, gdy projekt spełnia następujące warunki:

  - Podpisana została umowa o dofinansowanie, realizacja projektu została rozpoczęta, a faktyczne koszty realizacji przewyższają koszty ujęte w załącznikach do umowy o dofinansowanie;
  - Zmiana kwoty dofinansowania poparta jest dokładną i realistyczną kalkulacją kosztów przygotowania lub realizacji projektu (kalkulacje będą oceniane indywidualnie)
  - Zmiana kwot dofinansowania dotyczy jedynie wydatków, na które konieczne jest zagwarantowanie środków w ciągu 1 roku od podpisania aneksu do umowy.
   
 2. Poinformowanie wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy o możliwości wnioskowania o zmianę kwoty dofinansowania oraz na jakich warunkach.
 3. Wprowadzenie zmiany w zakresie kwoty dofinansowania w drodze aneksu do umowy.
 4. W sytuacji, gdy beneficjent złożył już wniosek o dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie okazało się, iż konieczne jest zwiększenie kwoty dofinansowania, z beneficjentem powinna zostać podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę wymienioną we wniosku o dofinansowanie, a następnie beneficjent powinien złożyć kalkulację zgodnie z warunkami opisanymi powyżej. Jeżeli kalkulacja zostanie złożona i zostanie oceniona pozytywnie, możliwe jest zwiększenie kwoty dofinansowania projektu w drodze aneksu do umowy.
 5. W przypadku projektów, które w całości realizowane będą przez jednego wykonawcę (beneficjent dokonuje w ramach projektu jednego zamówienia), możliwe jest Aneksowanie umowy przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 6. Wielkość zmiany dofinansowania obliczana będzie indywidualnie i zależna będzie od przedstawionej kalkulacji, jej pozytywnego zaopiniowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą Programem oraz od dostępności środków w ramach alokacji na dane działanie PO IG, a także – w przypadku projektów obejmujących wiele zamówień – od postępów realizacji projektu.

Podstawa

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr: DKI-IX-9231-10-IWS/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 

 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 4638