FAQ

2. Czy kwalifikowalne są koszty związane z organizacją szkolenia dla przedsiębiorców na temat obsługi systemu informatycznego budowanego w ramach projektu „Program e-Cło”?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanowiskiem MRR kwalifikacja przedmiotowych wydatków jest nieodłącznie związana z mechanizmem finansowanie krzyżowego.

Finansowanie krzyżowe (cross – financing) jest mechanizmem elastycznego finansowania mającym na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych poprzez dopuszczanie ograniczonego finansowania, które należy do obszaru interwencji drugiego funduszu.

W przypadku PO IG finansowanego ze środków EFRR zasada cross – financingu oznacza możliwość finansowania zadań odpowiadających zakresowi interwencji EFS. Cross – financing dotyczy takich działań, które są niezbędne zarówno dla pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem.

Odnosząc się do powyższego, mając również na uwadze, iż jednym z celów „Programu e-Cło” jest uruchamianie usług wspomagających świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców, w opinii IŻ organizacja szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie obsługi „Programu e-Cło” może zostać uznana za wydatki związane z cross – financingiem, tym samym kwalifikowalne, w przypadku spełnienia poniższych warunków:
Po pierwsze, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 w projektach realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji pomoc publiczna nie występuje. W związku z powyższym, aby zagwarantować,
iż szkolenia dla przedsiębiorców nie będą stanowiły dla nich pomocy publicznej, przeprowadzane szkolenia w zakresie obsługi systemu informatycznego muszą być udostępniane wszystkim przedsiębiorcom na równych warunkach, w sposób otwarty i niedyskryminujący, a przede wszystkim muszą być nieodpłatne.
Po drugie, należy mieć na uwadze, iż warunkiem obligatoryjnym do uznania kosztów związanych z cross – financingiem za kwalifikowalne jest ich wykazanie
w dokumentacji aplikacyjnej w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Podstawa

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr: DKI-IX-92310-18-MR/09 z dnia 14 maja

 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 3981